Comarch Business Intelligence

Sprawdzone rozwiązania Business Intelligence od Comarch ERP

Comarch Business Intelligence

Od 14 lat budujemy rozwiązania Business Intelligence, będące zarówno integralną częścią systemów Comarch ERP, jak również dedykowane projekty klasy Enterprise na całym świecie. Wykorzystując nabyte doświadczenie, kwalifikacje i know-how, tworzymy rozwiązania przeznaczone i dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości, niezależnie od branży, w której działa.

Business Intelligence najczęściej jest rozumiane jako analityka biznesowa czy controlling. Jego zadaniem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmach, co w efekcie pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy.

Szerokie obszary analizy biznesowej: predykcja i Big Data

Często, w ramach rozszerzenia zakresu standardowej platformy Business Intelligence, realizowane są również dodatkowe zagadnienia skupiające się wokół zaawansowanej analityki, które mogą obejmować m.in. segmentację klientów, analizę koszykową, analizę odejść  czy predykcję. Analiza przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców i anomalii czy identyfikacja zmiennych i relacji owocuje lepszym zrozumieniem własnego biznesu. Również  zbieranie i przechowywanie ogromnych, nieustrukturyzowanych oraz różnorodnych zbiorów danych do celów analitycznych, powszechnie nazywane Big Data, mają obecnie na rynku ogromny wpływ na rozwój różnego rodzaju branż.

Planowanie działań dzięki data mining

Dzięki zespołowi Data Scientist jesteśmy w stanie tworzyć zaawansowane modele analityczne opierające się o procesy data mining, pozwalające na lepsze planowanie działań i analizowanie informacji z różnych perspektyw, oraz o analizy predykcyjne, które przy wykorzystaniu technik statystycznych umożliwiają wizualizację prawdopodobnych wyników. Co więcej, poprzez duży udział usług lojalnościowych oraz telekomunikacyjnych w naszym doświadczeniu, nasze systemy z powodzeniem przetwarzają setki terabajtów danych, jednocześnie wydobywając z nich informacje istotne w procesie zarządzania.

BI w praktyce

Nasze 14-letnie doświadczenie, w trakcie którego zrealizowaliśmy ponad 50 popartych referencjami zadowolonych klientów projektów dla zarówno globalnych, jak i lokalnych marek pozwala nam sprawnie realizować każdy następny projekt i radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami. Co istotne, nasz zespół, dzięki wdrożeniom w różnych sektorach, dysponuje specjalistyczną wiedzą branżową, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces realizacji projektu niezależnie od branży. Dodatkowo dział Business Intelligence, współpracując z różnymi działami firmy Comarch, gwarantuje klientowi gotowe modele generyczne, a co za tym idzie -natychmiastowy dostęp do kompleksowego zestawu informacji w danej dziedzinie.

Business Intelligence - analityka biznesowa i controlling

Business Intelligence to pojęcie o szerokim zakresie, które może być również rozumiane jako analityka biznesowa czy controlling. Jego głównym celem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w biznesie, co w konsekwencji pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy.  Dzięki temu menadżerowie mogę sprawniej identyfikować niepożądane zjawiska, a także im zapobiegać. Narzędzia klasy BI dostarczają przekrojowej, zagregowanej oraz wielowymiarowej analizy pochodzącej z wielu źródeł. Nie tylko pomagają więc odkrywać zależności w obszarze finansowym, ale mogą być również wykorzystywane w zarządzaniu wielkościami związanymi z produkcją, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi czy marketingiem.

W ramach rozwiązań Business Intelligence użytkownicy mogą w prosty i przejrzysty sposób analizować dane przy wykorzystaniu raportów, jak również przekształcić skomplikowane dane w użyteczną i usystematyzowaną wiedzę w postaci wykresów, map, tabel czy wskaźników dzięki zastosowaniu interaktywnych oraz intuicyjnych pulpitów menadżerskich, czyli dashboardów. W efekcie możliwe jest zaprezentowanie szerokiego zakresu informacji w różnorodny sposób, a analizy stają się łatwo dostępne podczas wieloobszarowego monitorowania sytuacji w przedsiębiorstwie. Przy użyciu kluczowych wskaźników efektywności można natomiast dostarczyć najważniejsze informacje o wydajności działań prowadzonych w firmie oraz odnieść bieżące wyniki do założonych celów i zadań strategicznych czy operacyjnych

Głównym elementem systemów BI jest hurtownia danych, odpowiedzialna za gromadzenie informacji pochodzących z różnych źródeł (np. z raportu kasowego) oraz tworzenie na ich podstawie obszarów analitycznych, czyli tematycznych modeli biznesowych opartych o miary i wymiary. W jej ramach funkcjonuje narzędzie do budowania i zarządzania hurtownią danych – Data Warehouse Manager, które jest odpowiedzialne za wspomaganie i nadzorowanie procesu zasilania hurtowni, a także za administrowanie procesem ładowania i transformacji danych. Nasi deweloperzy posiadają bogate doświadczenie w różnorodnych technologiach, co daje Klientowi pewność, iż rozwiązanie będzie dopasowane do jego wymagań. Co więcej, tworzymy własną technologię Comarch BI.

Czy narzędzia klasy Business Intelligence w firmie produkcyjnej to konieczność?

Do pełnego, skutecznego zarządzania procesem produkcyjnym sam system klasy ERP to czasami za mało. Bez zastosowania narzędzi Business Intelligence firmy tracą możliwość pełnej optymalizacji procesów wytwórczych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Rozwiązania Business Intelligence dają możliwość śledzenia każdego etapu procesu produkcyjnego od zaopatrzenia magazynu w potrzebne materiały aż po powstanie gotowego wyrobu. W efekcie pozwalają na utrzymanie kontroli nad kosztami, jakością oraz wydajnością poszczególnych jednostek zaangażowanych w powstanie gotowego produktu.

Narzędzia klasy BI oferują nie tylko wgląd w historyczne i bieżące dane, na podstawie których można zweryfikować realizację postanowionych założeń oraz natychmiastowo reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie realizacji procesu produkcji. Dają również możliwość śledzenia trendów i wyciągania na ich podstawie wniosków skutkujących w podejmowaniu trafniejszych decyzji długofalowych oraz dostosowanie działań do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.

Systemy BI umożliwiają:

• optymalizację kosztów poprzez lepsze zrozumienie miejsc ich powstawania,
• usprawnienie procesów produkcyjnych przez analizę tzw. „wąskich gardeł” i zidentyfikowanie niewykorzystanych zasobów celem podniesienia wydajności procesów,
• przekrojowe analizowanie łańcucha dostaw oraz optymalizację procesu magazynowania półproduktów i produktów gotowych.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do wdrożenia systemu Business Intelligence?

Firmy produkcyjne oczekują konkretnych korzyści wynikających z wdrożenia systemu BI, którymi najczęściej są: poprawa jakości produktów, wzrost wydajności (zarówno pracowników, jak i linii produkcyjnych), redukcja kosztów, usprawnienie procesów.

Istotne jest holistyczne podejście do całego projektu i zwrócenie uwagi na różne obszary funkcjonowania biznesu – poza produkcją warto zwrócić uwagę również na dane księgowe, magazynowe czy te dotyczące klientów. Daje to menadżerom firm całościowy obraz funkcjonowania ich biznesu.

Produkcja jest bardzo mocno związana z samymi procesami definiowanymi w systemie ERP, dlatego też istotne z punktu widzenia raportowania jest takie zdefiniowanie procesów produkcyjnych, aby możliwe było raportowanie. Przykładem jest wyliczanie zbiorczego kosztu wytworzenia wyrobu, gdzie tak naprawdę nie ma jednego słusznego sposobu realizacji, a każdy klient podchodzi do tego na innym poziomie szczegółowości. Zazwyczaj składowe dla takiego kosztu wyliczane są na kilku płaszczyznach/obszarach: koszt materiałów pobieranych do danego zlecenia, koszty zmiany (a więc: płace pracowników), koszty mediów, transportu itd.

Każda firma produkcyjna posiada inną specyfikę procesów, a co za tym idzie - ma inne potrzeby analityczne. Ważne jest zatem indywidualne podejście do każdego klienta i weryfikacja, jakiego typu raporty będą potrzebne w danym przedsiębiorstwie, już na etapie pierwszych rozmów. Takie wsparcie przy wdrożeniu rozwiązania Comarch ERP XL BI oferuje nasza sieć partnerska.

Należy pamiętać, że z systemu raportowego często będą korzystały różne grupy odbiorców. Istotne jest, aby zaspokoić potrzeby analityczne zarówno kierownika linii produkcyjnej (np. dostarczając mu raport OEE będący podstawowym miernikiem używanym do analizy i oceny wykorzystania sprzętu w procesach wytwórczych), jak i głównego księgowego, który będzie oczekiwał wglądu do raportu MPK (wskazującego na miejsca gdzie dany koszt jest generowany, np. linia produkcyjna, wydział jakości, wydział R&D czy centrum logistyki).

Odpowiednio zaprojektowany system Business Intelligence umożliwi przekrojowe analizowanie oraz raportowanie kluczowych aspektów funkcjonowania całego zakładu produkcyjnego lub też poszczególnych jego wydziałów czy zespołów.

Najczęściej używane analizy firm produkcyjnych:

Analiza zużycia materiałów w zadanym okresie czasu w celu weryfikacji ilościowej i wartościowej zapotrzebowania.
Analiza łańcucha dostaw, która odpowie na pytania czy ilość dostępnych zapasów pozwoli na zachowanie płynności procesu produkcyjnego oraz czy potrzebne środki produkcji zostaną dostarczone na czas i w odpowiedniej ilości.
Analiza braków dająca możliwość procentowego określenia jakości wyrobów gotowych (np. porównując karty towarowe jako towary II gatunku w zestawieniu z towarami I gatunku).
Analiza kosztów produkcji, która odpowiada na pytania, które wydziały generują największe koszty oraz gdzie powstają koszty w firmie.
Analiza wydajności, która wskaże na rodzaj zadań generujących największe opóźnienia oraz wskaże miejsca gdzie powstają wąskie gardła.
Analiza czasochłonności czynności w rozbiciu na ZP, produkt, operację na różnych liniach produkcyjnych. Daje ona obraz wykorzystania poszczególnych typów maszyn czy czasu pracy wydziałów.
Analiza TKW (techniczny koszt wytworzenia), która sięga po dane pochodzące z produkcji i z kont księgowych(media, koszty pracowników). Umożliwia ona właściwą alokację i rozbicie różnego rodzaju kosztów pośrednich na m.in. zlecenia, produkty, klientów.

Zarówno te, jak i inne zestawienia analityczne znajdziemy w ramach zestawu raportów i dashboardów rozwiązania Comarch ERP XL BI.

Pamiętajmy o tym, że ogrom informacji gromadzonych przez różnorodne systemy informatyczne funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa nie jest w dostateczny sposób przetwarzany – a to one kryją szereg istotnych wskazówek co do właściwego kierunku rozwoju firmy i osiągnięcia sukcesu rynkowego. Analiza danych w różnych perspektywach i uzyskanie efektu synergii dzięki integracji danych z wielu procesów to przyszłość firm z sektora produkcji. To szansa na realny wzrost efektywności zużycia zasobów przedsiębiorstwa, na przyspieszenie reagowania na możliwe zagrożenia i na dynamiczne rozwijanie produktów.

Autor: Paulina Ziarek - Comarch