Prawo Plus

Prawo w biznesie powierz specjalistom
Jakość, profesjonalizm i najwyższa etyka pracy.

Obsługa prawna - Prawo Plus

Prawo Plus jest usługą zapewniającą obsługę i ochronę prawną w zakresie związanych z działalnością klienta. Usługa Prawo Plus skierowana jest dla naszych obecnych oraz przyszłych klientów, dla których bezpieczeństwo i komfort posiadania obsługi prawnej w firmie stanowi ważny element prowadzenia biznesu. Obsługa prawna pozwala na korzystanie z usług wykwalifikowanej kadry prawników oraz radców prawnych, w zakresie usług doradczych, wykonawczych oraz reprezentacyjnych zgodnie z potrzebami klienta biznesowego. INKOD jako firma z wieloletnim stażem w biznesie ceni sobie współpracę z najlepszymi w swoim fachu, dlatego uważamy, że pracownicy kancelarii Lorica Iuris spełniają najwyższe kryteria klientów, zapewniając im fachową obsługę prawną oraz wyróżniają się najwyższą etyką pracy. Wybierając współpracę za pośrednictwem naszej firmy, zyskujecie Państwo specjalne ceny na pakiety usług, zgodnie z tablą pakietową zamieszczoną poniżej.

O nas

 

LORICA IURIS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Ciecierski Rak Spółka Komandytowa jest kancelarią prawną z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami w Katowicach i Krakowie. Świadczymy profesjonalną obsługę prawną na terenie całego kraju.
W celu zapewnienia kompleksowej opieki prawnej na rynku europejskim współpracujemy też w imieniu Klientów na ich życzenie z kancelariami prawymi z Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Grecji, Cypru, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

NASZ ZESPÓŁ tworzy kilkudziesięciu prawników, w tym adwokaci, radcowie prawni, aplikanci i inni specjaliści z różnych dziedzin prawa, a także doradcy podatkowi. Świadczymy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców, w tym międzynarodowych koncernów, spółek prawa handlowego, jak i małych firm rodzinnych. Nasi prawnicy mają również duże doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów publicznoprawnych.
W celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowego zakresu obsługi nasi klienci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów do spraw podatkowych w tym doradców podatkowych. Nie rezygnujemy również ze świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych.

NASZ DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR świadczy usługi prowadzenia obsługi księgowości oraz kadr na rzecz Klientów Kancelarii.

OBSŁUGA KLIENTÓW możliwa jest na zasadzie jednorazowych zleceń lub umów o stałą i kompleksowa obsługę prawną. Ostateczna oferta jest każdorazowo dostosowywana do zakresu zlecenia, stopnia skomplikowania oraz nakładu pracy Kancelarii.

W celu zapewnienia kompleksowości obsługi eksperci z Pionu Doradztwa Podatkowego wspomagają realizację usług prawnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zminimalizować obciążenia podatkowe i zapewnić naszym Klientom reprezentację w ewentualnych sporach z fiskusem. Oferujemy także szeroki katalog usług z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości. Zapewniamy bieżące doradztwo, zwiększające komfort prowadzenia codziennej działalności, oraz podejmujemy się niekonwencjonalnych projektów.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi, bez względu na wielkość i skalę prowadzonej działalności przy zachowaniu rozsądnie skalkulowanej kwoty wynagrodzenia.

Ius est ars boni et aequi

Oferta

Audyty prawne

Na zlecenie Klientów przygotowujemy kompleksowe analizy prawne spółek i innych podmiotów w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją – tak zwane audyty prawne. Nasz zespół prawników oraz doradców podatkowych sprawnie dokonuje analiz, raportów due diligence pod kątem zgodności z prawem i ewentualnych zagrożeń.

Doradztwo korporacyjne

W ramach doradztwa korporacyjnego zajmujemy się bieżącą obsługą prawną w zakresie prawa spółek handlowych, a także doradztwem strategicznym związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz tworzeniem nowych podmiotów.

Zakładanie, łączenie i nabywanie spółek

Pomagamy tworzyć, a także likwidować spółki, oddziały, przedstawicielstwa. Nasi prawnicy doradzają przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych. W praktyce związanej z prawem spółek wykorzystujemy również nasze wieloletnie doświadczenie z innych dziedzin prawa oraz znajomość specyfiki polskiej gospodarki. Razem ze specjalistami Pionu Doradztwa Podatkowego doradzamy w opracowywaniu optymalnych, z punktu widzenia podatkowego, rozwiązań dla przedsięwzięć gospodarczych o zasięgu krajowym.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Przeprowadzamy pozasądową restrukturyzację zadłużenia, analizę oraz egzekucję zabezpieczeń, analizę ryzyk dotyczących finansowania strukturyzowanego, sekurytyzacji, finansowania projektów, instrumentów pochodnych i innych produktów finansowych. Zajmujemy się także restrukturyzacją zatrudnienia oraz optymalizacją podatkową.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu upadłościowym. W ramach tej specjalizacji: opracowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub w imieniu wierzycieli; reprezentujemy upadłego w postępowaniu upadłościowym; reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym; opracowujemy projekty propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym; reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym; przygotowujemy wnioski i reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; reprezentujemy wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mediacje i spory sądowe

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Nasza Kancelaria zapewnia opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym także w postępowaniu zabezpieczającym i postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje również Klientów w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie. Szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych pozwala Kancelarii osiągać satysfakcjonujące rezultaty i w szybki sposób dochodzić roszczeń Klientów.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi I i II instancji. Sporządzamy pisma, skargi, odwołania i zażalenia związane z działalnością wszelkich organów administracji publicznej. Sporządzamy opinie prawne dotyczące prawa administracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapewniamy pomoc prawną przy uzyskiwaniu, zmianie, przedłużeniu licencji, koncesji oraz zezwoleń.

Prawo budowlane

W zakresie obsługi inwestycji budowlanych doradzamy przy wyborze systemu realizacji inwestycji przy uwzględnieniu planowanego przez inwestora rozkładu ryzyka prawnego i gospodarczego związanego z realizacją inwestycji. Współdziałając z własnymi lub zewnętrznymi służbami inwestora, odpowiadającymi za techniczne wsparcie inwestycji, konstruujemy i negocjujemy kontrakty wykorzystywane w budowlanym procesie inwestycyjnym oraz prowadzimy nadzór prawny nad realizacją całości inwestycji. Doradzamy również podmiotom pełniącym funkcje realizatorów inwestycji, generalnych wykonawców czy podwykonawców.

Prawo pracy

W zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Organizujemy przeglądy sfery pracowniczej w przedsiębiorstwie, w tym weryfikację dokumentacji pracowniczej, regulacji zbiorowych takich jak regulaminy, zasady etyki, polityki firmowe. Pomagamy również naszym Klientom w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawnych aspektach organizacji produkcji, w tym rozliczania czasu pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń dla specyficznych grup pracowniczych np. pracowników linii lotniczych. W zakresie indywidualnych stosunków pracy analizujemy dokumentacje, doradzamy i reprezentujemy Klientów w indywidualnych sporach sądowych.

Własność intelektualna

Świadczymy pomoc prawną z zakresu ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how oraz praw autorskich. W ciągu wielu lat naszej działalności prawnicy Kancelarii stanowili merytoryczne wsparcie przy transakcjach nabywania praw własności intelektualnej, zawierania umów licencyjnych. Prowadziliśmy także negocjacje i postępowania sądowe związane z promocją i reklamą, oraz opiniowaliśmy projekty reklam.

Prawo konkurencji; opłaty półkowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z różnorodnymi praktykami ograniczającymi konkurencję np. umowy horyzontalne, różne formy nadużywania pozycji dominującej, w tym zagadnienia szczegółowe związane z ochroną konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym, żywnościowym, chemicznym (w tym środków ochrony roślin), farmaceutycznym, sprzedaży dóbr szybkozbywalnych (FMCG), produktów budowlanych. Realizujemy usługi prawne związane z prawidłowym kształtowaniem cen oraz konstruowaniem modeli umów dystrybucyjnych. Prawnicy naszej Kancelarii skutecznie reprezentowali przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych (w tym przed Sądem Najwyższym) we wszystkich sprawach z zakresu ochrony konkurencji, a także w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu na drodze negocjacji i w postępowaniach sądowych nienależnie pobranych przez wielkie sieci handlowe opłat z tytułu różnorodnych usług marketingowych – tzw. opłat półkowych.

Prawo karno skarbowe

Znając zagadnienia z zakresu obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego prawnicy Kancelarii z powodzeniem świadczą pomoc prawną w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami. Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju. Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenia

Świadcząc kompleksową pomoc prawną mamy okazję dokładnie zapoznać się z problemami z jakimi borykają się nasi Klienci i przeprowadzić szkolenia m.in. z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy. Szkolenia skierowane są do działów zamówień, pracowników działów finansowych, przedstawicieli regionalnych oraz kadry menadżerskiej. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na praktycznych aspektach stosowania prawa, opierając się przy tym na przeglądzie najnowszego orzecznictwa sądowego. W przystępny sposób wyjaśniamy jak prawidłowo udokumentować i zabezpieczyć transakcje, tak aby w razie problemów z płatnościami szybko i skutecznie uzyskać orzeczenie sądowe. W zależności od potrzeb, szkolenie możemy zorganizować w wybranym miejscu w Polsce lub w siedzibie firmy Klienta.

Zamówienia publiczne

Służymy pomocą prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jak SIWZ, wzór umowy, itp.) działamy także na etapie postępowań odwoławczych.

Spółki zagraniczne

Kancelaria LORICA IURIS współpracuje z jedną z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych na Cyprze – DEMETRIS J. ELIADES LLC, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom optymalizację podatkową, m.in. poprzez tworzenie spółek prawa handlowego w oparciu o prawo cypryjskie. We współpracy z naszym cypryjskim partnerem oferujemy także kompleksową obsługę prawną z zakresu: organizacji przedsiębiorstw; przejęcia spółek; tworzenia nowych podmiotów – spółek offshore i struktur holdingowych; obrotu nieruchomościami; windykacji na terenie Cypru, Grecji, Malty i krajów ościennych; prowadzenia negocjacji i postępowań sądowych. Naszym Klientom proponujemy także zakładanie spółek osobowych i kapitałowych w oparciu o prawo słowackie, a także tworzenie podmiotów i struktur holdingowych optymalizujących obciążenia podatkowe.

Dla zapewnienia przejrzystości i wygody, usługa dostarczana jest w postaci miesięcznych pakietów ryczałtowych.

Prawo Plus 1

Prawo Plus 2

Prawo Plus 3

Prawo Plus 4

Ilość konsultacji tel. (15min)

4

6

8

10

Ilość godzin pracy

1

3

5

8

Stawka z RG po przekroczeniu

180,00 zł

150,00 zł

140,00 zł

120,00 zł

Cena pakietu

350,00 zł

750,00 zł

999,00 zł

1499,00 zł

Wszystkie ceny w tabeli są cenami netto, RG- roboczogodzina

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez INKOD oraz Lorica Iuris zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do moich danych, możliwości ich poprawienia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.