Regulamin serwisu

 

1. Każdy sprzęt przyjmowany do naprawy rejestrowany jest w wewnętrznym systemie serwisowym otrzymując unikalny numer zlecenia. Identyfikacja i bieżąca informacja o statusie naprawy sprzętu dostępna jest dla Państwa za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Realizacja zlecenia naprawy następuje po akceptacji niniejszych warunków.

2. Wszystkie naprawy prowadzone są wyłącznie w pełnej zgodności ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami zawodu. W przypadku napraw gwarancyjnych obowiązują wszystkie zapisy dotyczące szczegółowych warunków wykonywania takich napraw zawarte w gwarancji producenta. Serwis zakłada, że klient zapoznał się z nimi przed zgłoszeniem reklamacji sprzętu i może zostać w szczególnych okolicznościach obciążony kosztami logistycznymi i transportowymi w przypadku nieuznania naprawy przez gwaranta jako naprawy gwarancyjnej.

3. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta, Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem odpowiedniej gwarancji wraz z dowodem zakupu potwierdzającym zgodność danych zakupionego sprzętu. Do chwili przedstawienia kompletu dokumentów sprzęt może zostać zarejestrowany w systemie jedynie jako naprawa pogwarancyjna. Czas naprawy będzie liczony od chwili dostarczenia niezbędnych dokumentów.

4. W przypadku napraw pogwarancyjnych w pierwszej kolejności wykonywana jest diagnoza uszkodzenia Państwa sprzętu. Dzięki tej usłudze dajemy Państwu możliwie pełen obraz sytuacji, przewidywanych kosztów naprawy jak również przewidywanego czasu naprawy. Diagnoza usterki w przypadku wszystkich urządzeń trafiających do serwisu jest wykonywana nieodpłatnie.  W przypadku ekspertyz szczegółowych, wykonywanych na zlecenie podmiotów prawnych i firm ubezpieczeniowych jak również w przypadku sprzętu profesjonalnego usługa ta jest płatna.

5. Rozpoczęcie naprawy pogwarancyjnej odbywa się po akceptacji przedłożonych kosztów i warunków jej wykonania. Serwis ma obowiązek powiadomienia Klienta niezwłocznie o wszelkich zmianach warunków wykonania naprawy z chwilą uzyskania uszczegółowionej wiedzy w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wykrycia nieprzewidzianych komplikacji w usunięciu usterki, zmiany terminu dostarczenia niezbędnych podzespołów z magazynów oraz kosztów naprawy.

6. Serwis zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Klienta, do zwrotu sprzętu w stanie odbiegającym od faktyczne zgłaszanego uszkodzenia, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia lub proces jego diagnozy, mogą zmienić działanie sprzętu. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń spowodowanych silnym udarem mechanicznym, zalaniem, zawilgoceniem lub przepięciem energetycznym.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach i pamięciach wewnętrznych urządzeń przekazywanych do naprawy, jeśli Klient nie zleci niezależnej odpłatnej usługi ich archiwizacji ( usługa ta jest możliwa tylko w przypadku szczególnych rodzajów uszkodzeń ). Serwis uznaje, że dane i oprogramowanie o których mowa są wyłączną własnością Klienta i nabytych praw ich użytkowania. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia tych danych i oprogramowania w przypadkach kiedy w celu pełnej diagnozy lub przywrócenia normalnego działania urządzenia niezbędne są procesy wymuszające pełne formatowanie nośników pamięci.

8. Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu jest oryginał zlecenia serwisowego. W przypadku jeśli sprzęt jest przesłany za pomocą poczty kurierskiej lub systemu door–to-door, podstawą jego odbioru od kuriera jest potwierdzenie na liście przewozowym.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do złomowania pozostawionego do naprawy, a nieodebranego sprzętu, jeśli Zleceniodawca nie dokona jego odbioru po upływie 60 dni od czasu zakończenia czynności serwisowych o których został powiadomiony. Za powiadomienie uznaje się informację przekazana Klientowi w jednej z podanych form: informacji telefonicznej na podany przy rejestracji numer telefonu, informacji przekazanej w formie tekstowej SMS na podany numer telefonu, informacji na podany adres e-mail. Serwis zapewnia, że bieżący status i historia naprawy są dostępne w bazie serwisu.

10. Wszelkie potencjalne spory jakie mogłyby się pojawić i dotyczące jakości wykonanej usługi serwisowej pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą będą zawsze rozstrzygane w drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli takie negocjacje okazałyby się z jakichkolwiek przyczyn niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron i nie przyniosły rozwiązania sporu, wówczas rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed sądem właściwym dla siedziby INKOD.

11. W celu realizacji zlecenia napraw niezbędna jest akceptacja powyższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji sprzętu i przeprowadzenie naprawy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.